Siasi Videos

Shut up call from Kayani when Sheikh Rasheed said “Kayani ne sattu piya hua hai”


I got shut up call from Kayani when i said “Kayani ne sattu piya huwa hai” :- Sheikh Rasheed – Watch and share with your friends.